Privacybeleid

On line voorzorgsmaatregelen ten opzichte van privacy concentreren zich op de bescherming van informatie over "registratie en gebruik" die een lid of distributeur (collectief, "leden en distributeurs" of "leden of distributeurs") redelijkerwijs verwacht privé te houden. Zoals de term ook zegt, is informatie over registratie en gebruik informatie die in verband kan worden gebracht met een specifiek individu of een specifieke entiteit, waaronder bijvoorbeeld naam, het adres of het telefoonnummer, het email-adres en informatie over on line activiteiten die direct aan hen gekoppeld zijn van een lid.

Bedrijven, regeringen of andere organisaties zijn het gewoon, en het is ook vaak noodzaak voor hen, om informatie over registratie en gebruikt te verzamelen om zaken te doen en diensten aan te bieden.

netCOMPONENTS probeert informatie over de registratie en gebruik verkregen van de leden en distributeurs tegen niet-gemachtigde inbreuken te beschermen.

U erkent en gaat ermee akkoord dat het netCOMPONENTS-systeem bedoeld is voor gebruik door bedrijven voor zakelijke interactie, en gaat ermee akkoord om alleen uw zakelijke e-mail, adres, account of andere zakelijke informatie te verstrekken en te gebruiken en geen persoonlijke informatie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, 'persoonlijke informatie' zoals gedefinieerd onder de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie) te verstrekken of anderszins persoonlijke informatie te verstrekken aan netCOMPONENTS of via het netCOMPONENTS-systeem.

Algemeen

netCOMPONENTS zal gebruikers- en andere informatie die bekomen wordt uit het registratieproces of voor het gebruik van netCOMPONENTS online diensten, inclusief de adressen en namen van leden en leveranciers, niet zonder voorafgaande toestemming van het lid of de leverancier verkopen, verhandelen of doorgeven aan derden, behalve krachtens een rechterlijk bevel, huiszoekingsbevel of ander wettelijk proces, indien een dergelijk lid of een dergelijke leverancier illegale activiteiten ontwikkelt of onze Voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van het systeem schendt of indien dat nodig is om de diensten te leveren voor netCOMPONENTS waarbij de derde partij ermee instemt uw registratie- en andere gegevens te behandelen overeenkomstig dit privacybeleid. Sommige informatie over registratie en gebruik zullen echter openbaar gemaakt worden aan andere leden of distributeurs in verband met het op normale wijze omgaan met het netCOMPONENTS-systeem, zoals nader beschreven in onze Voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van het systeem, bijvoorbeeld wanneer een lid gebruikmaakt van ons systeem om een e-mail te versturen aan distributeur om prijsinformatie op te vragen of een aankooporder te voltooien en bij het indienen van kwaliteitsevaluaties bij distributeur. Wanneer netCOMPONENTS gebruikmaakt van derden om diensten te verlenen aan hen, dan zal netCOMPONENTS dergelijke derden verzoeken de informatie over uw registratie en gebruik overeenkomstig dit privacybeleid te beschermen. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle informatie over uw registratie en gebruik niet openbaar gemaakt zal worden, aangezien openbaarmaking noodzakelijk geacht kan worden krachtens eisen op basis van verordeningen en andere eisen.

Verzameling en gebruik: netCOMPONENTS servers verzamelen automatisch informatie over activiteit binnen de website van netCOMPONENTS, waaronder welke pagina's worden bekeken en welke functies worden uitgevoerd. netCOMPONENTS gebruikt deze informatie primair alleen in een groter geheel. netCOMPONENTS kan registratie- en gebruiksgegevens, alsmede andere inzendingen zoals chatinhoud (die uw naam, e-mailadres, vragen en verklaringen kunnen bevatten die voor diverse doeleinden door u zijn verzonden) verzamelen, bewaren en gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot factureringsdoeleinden, het leveren of wijzigen van een service, het voorzien en oplossen van problemen met uw service, of om u op de hoogte te stellen van producten en services die beter voldoen aan uw behoeften. Dit betekent dat netCOMPONENTS uw registratie- en gebruiksgegevens en andere inzendingen, in combinatie met beschikbare informatie van andere bronnen, mag gebruiken om nieuwe services te promoten die mogelijk interessant zijn voor u. netCOMPONENTS openbaart uw registratie- of persoonlijk identificeerbare gegevens niet aan derden die producten aan u willen promoten. Daarnaast kan netCOMPONENTS in het geval van een reorganisatie, fusie, aankoop of verkoop, enige of alle verzamelde informatie overdragen aan de relevante derde partij.

Lid of Distributeur opt-out: Een lid of distributeur kan ervoor kiezen geen direct-marketingcommunicatie te ontvangen via e-mail, fax en post van netCOMPONENTS met betrekking tot de online diensten van netCOMPONENTS. Bij een dergelijke keuze, zal netCOMPONENTS de registratie- en gebruiksinformatie van die lid of distributeur niet gebruiken om die lid of distributeur te benaderen met marketingberichten via e-mail, fax en post over producten of diensten van netCOMPONENTS. Een lid of distributeur kan ervoor kiezen dergelijke marketingberichten niet te ontvangen door netCOMPONENTS via e-mail, fax of post hiervan op de hoogte te stellen.

Beveiliging: netCOMPONENTS heeft technologische en veiligheidsfuncties geïmplementeerd om de privacy van de informatie over de registratie en gebruik tegen ongemachtigde toegang of onjuist gebruik te beschermen en netCOMPONENTS, op basis van het eigen oordeel, zal doorgaan met het verbeteren van de veiligheidsprocedures, zodra nieuwe technologie beschikbaar wordt. "Volmaakte veiligheid" is echter op Internet niet te realiseren.

E-mail inhoud: netCOMPONENTS zal privé-e-mailcommunicatie verzonden met behulp van netCOMPONENTS services niet lezen of openbaar maken, tenzij zoals verplicht om de service te verlenen zoals vermeld in de netCOMPONENTS Voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van het systeem of zoals anderszins door de wet verplicht.

Logboeken aanleggen: netCOMPONENTS zorgt voor logboekfunctie voor e-mail en andere communicatie gebruikt in het proces van het verwervingsproces die worden verzonden met behulp van de services van netCOMPONENTS. Een lid kan kiezen om de logboekfunctie in en uit te schakelen. netCOMPONENTS zal derden de vastgelegde privé informatie van lid of distributeurniet laten lezen of aan hen openbaar maken, behalve zoals nodig is om de service te laten functioneren of zoals anderszins door de wet verplicht.

Onfatsoenlijk gedrag: netCOMPONENTS kan ook gegevens over registratie en gebruik, transactiegegevens, gegevens over onderdelen, gegevens van chatsessies en andere gegevens met betrekking tot gebruikers of gebruik van de website of services van netCOMPONENTS gebruiken voor onderzoek, rapportage en het helpen voorkomen van potentiële onrechtmatige activiteiten, waaronder, zonder beperkingen, het handelen in vervalste of vermoedelijk vervalste onderdelen, alsmede andere daadwerkelijke of vermoedelijke activiteiten die in strijd zijn of vermoedelijk in strijd zijn met de Algemene voorwaarden voor gebruik en toegang tot het systeem.

Accountinformatie: netCOMPONENTS willigt verzoeken van leden en distributeurs in voor verificatie van hun eigen accountinformatie en zal dergelijke informatie corrigeren of deze correctie mogelijk maken, als deze onnauwkeurig is. Leden en distributeurs kunnen nagaan dat de juiste correcties zijn aangebracht.

Distributeur Het uploaden van voorraadgegevens

netCOMPONENTS is zich bewust van de kwesties met betrekking tot de privacy, de controle, het gebruik en de veiligheid rond het uploaden van voorraadgegevens van leveranciers/verkopers. Het netCOMPONENTS systeem is ontworpen om te voorkomen dat voorraadbestanden en verzamelinformatie over voorraden in de handen van mensen vallen die geen toegang tot deze informatie mogen hebben. Alleen Leden hebben privileges voor zoeken en bekijken (ze kunnen niet downloaden), en ze kunnen niet sorteren om verzamelgegevens van een bepaalde distributeur te maken. "Volmaakte veiligheid" is echter op Internet niet te realiseren.

netCOMPONENTS levert ook content op andere locaties dan de website van netCOMPONENTS, die de distributeur, indien deze mogelijk opgenomen mag worden, verder bekend kan maken aan kopers van en technici die veel weten over elektronische componenten. netCOMPONENTS treft in dergelijke gevallen voorzorgsmaatregelen voor veilig beheer van de gegevens of om op andere wijze te voorkomen dat verzamelde voorraadgegevens van leveranciers in handen vallen van derden, onder meer door gegevens slechts beperkt of gedeeltelijk beschikbaar te stellen en te zorgen dat deze alleen vindbaar zijn op basis van onderdeelnummer.

netCOMPONENTS geeft gegevens over onderdeelnummers alleen aan uitgekozen derde partijen met als doel de marketing van netCOMPONENTs-services en het genereren van extra verkeer naar de website van netCOMPONENTS, waardoor vermeldingen mogelijk effectiever worden Distributeurs. Distributeur erkent en stemt ermee in dat onderdeelnummers, wanneer deze niet bij hoeveelheidsposities, beschrijvingen, Distributeur namen of andere voorraadbestandsinformatie horen en niet zijn gegroepeerd of gesorteerd op Distributeur, niet kunnen worden beschouwd als inventarisgegevens, en dat gegevens over onderdeelnummers, inclusief die van de Distributeur, alleen door netCOMPONENTS mogen worden geleverd.

Leveranciers die niet willen dat hun inventarisgegevens worden weergegeven op, en onderdeelnummers voor marketingdoeleinden worden doorgegeven aan locaties anders dan de website van netCOMPONENTS, kunnen netCOMPONENTS via fax of e-mail hiervan op de hoogte te stellen.

netCOMPONENTS zou met genoegen op aanvraag (webadministrator@netCOMPONENTS.com) door een distributeur een Nondisclosure Agreement (NDA - overeenkomst voor niet-openbaarmaking) om meer garanties te geven aangaande de bescherming van en het gebruik van de voorraadgegevens van distributeur door netCOMPONENTS.

Cookies

De website van netCOMPONENTS maakt beperkt gebruik van "cookies" met als doel 1) de ervaring van de lid en distributeur efficiënter en veiliger te maken en 2) het verzamelen van niet-specifieke informatie over de lid en distributeur makkelijker te maken. Een cookie is een vaak gebruikte Internet standaard die in een zeer klein tekstbestand op de harde schijf van de lid of distributeur informatie opslaat die specifiek is voor de lid of de distributeur. De cookie-technologie voorkomt dat een andere website dan de website die het cookie maakt, toegang tot deze informatie krijgt. De privé-functies van de website van netCOMPONENTS zijn alleen toegankelijk wanneer cookies zijn ingeschakeld in de browser van de lid of distributeur. Als een lid of distributeur geen cookie-technologie wenst te gebruiken, kan deze functie uitgeschakeld worden binnen de webbrowser van lid of distributeur. Wanneer men dit doet, kan men echter niet meer beschikken over de privé-functies van de netCOMPONENTS website met die browser (zo lang als cookies uitgeschakeld zijn).

Andere websites

De privacyrichtlijnen van netCOMPONENTSzijn alleen van toepassing op de website van netCOMPONENTS. De website van netCOMPONENTSkan zich van verschillende punten op de website met informatie van derden en providers verbinden die persoonlijke informatie kunnen verzamelen van leden of distributeurs om leden of distributeurs van informatie of services te voorzien. netCOMPONENTS heeft geen zeggenschap over de privacyrichtlijnen van een onderneming van derden. Onderzoek de privacyrichtlijnen van dergelijke derden voordat u persoonlijke informatie indient, aangezien deze richtlijnen verschillen van netCOMPONENTS.

De content van de website van netCOMPONENTS wordt ook ter beschikking gesteld aan andere websites met andere of ook niet-bestaande privacyrichtlijnen. Deze websites kunnen persoonlijke informatie verzamelen van hun leden, die mogelijk gebruikt kunnen worden of niet gebruikt kunnen worden in samenhang met de informatie van de site van netCOMPONENTS. Voordat men persoonlijke informatie aan een derde partij geeft die gekoppeld is aan de site van netCOMPONENTS, dient u de privacyrichtlijnen te lezen en te begrijpen.

Advertenties

Advertenties kunnen op pagina's verschijnen in het gehele website van netCOMPONENTS. Sommige advertenties kunnen informatie direct van leden of distributeurs vragen of leden of distributeurs naar websites leiden die persoonlijke informatie kunnen vragen. netCOMPONENTS heeft geen controle over de privacyrichtlijnen van degene die de advertentie plaatst. Het verdient daarom aanbeveling de privacyrichtlijnen van een onderneming die adverteert op de site van netCOMPONENTS te onderzoeken, voordat u persoonlijke informatie indient.

Onderzoeken

netCOMPONENTS kan kwaliteitsevaluaties over distributeur en/of andere onderzoeken via het systeem van netCOMPONENTS uitvoeren. Deelname aan dergelijke onderzoeken is volledig vrijwillig en uw gebruik van het systeem van netCOMPONENTS betekent dat u erin toestemt dat dergelijke onderzoeken gebeuren en dat u de informatie over uw registratie en gebruik deelt met andere netCOMPONENTS leden of distributeurs in verband daarmee. Mogelijk is het voor een lid of distributeur verplicht dat u informatie over registratie en gebruik levert als uitwisseling voor de informatie of de services die door het onderzoek geleverd worden. netCOMPONENTS kan deze informatie gebruiken als verzameling om het type services, de informatie en de advertenties die op de website worden geplaatst, beter geschikt te maken.

Veranderingen van richtlijnen

netCOMPONENTS behoudt zich het recht voor de privacyrichtlijnen te veranderen door nieuwe termen op de website te publiceren, en het feit dat u zich toegang verschaft tot de website van netCOMPONENTS en deze gebruikt, betekent dat u stelt dat u deze nieuwe richtlijnen kent en deze ook accepteert. Deze privacyrichtlijnen scheppen geen wettelijk recht voor u of andere derden.

Vragen?

Richt eventuele vragen of opmerkingen over de privacyrichtlijnen van netCOMPONENTS aan webadministrator@netcomponents.com.

Privacybeleid   rev. 2.0